Nuorisosäätiö

 

Yhteystiedot

Nuorisosäätiö

Nuorisosäätiö tarjoaa vuokrakoteja työssäkäyville ja työelämään hakeutuville 18–29-vuotiaille nuorille aikuisille. Nuorisosäätiön tarkoituksena on nuorison kasvatustyön kehittäminen sekä nuorten itsenäistymisen ja aikuistumisen tukeminen. Säätiö tukee nuoria aikuisia itsenäiseen asumiseen ja elämään rakennuttamalla ja ylläpitämällä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

 • Nuorisosäätiön hallitus

  Jari Laine, puheenjohtaja
  Ippa Hertzberg, varapuheenjohtaja
  Kimmo Pihlman, jäsen

  Johtoryhmä

  Kimmo Pihlman, toimitusjohtaja
  Jaana Lehtimaa, talouspäällikkö
  Riku Halinen, palvelupäällikkö
  Olli Siiskonen, isännöinnin päällikkö

 • Säätiön säännöt

  Säätiön nimi on Nuorisosäätiö sr. Säätiön kotipaikka on Helsinki.

  Säätiön tarkoituksena on sosiaalinen nuorisotyö ja erityisesti nuorison kasvatustyön kehittäminen sekä nuorten itsenäistymisen tukeminen.

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö vuokraa asuntoja nuorille ja mahdollisesti henkilöille, jotka kuuluvat sellaisiin erityisryhmiin, jotka tarvitsevat erityistä tukea myös varsinaisen nuoruusiän jälkeenkin ja jotka ovat tulleet säätiön vuokralaisiksi nuorina.

  Asukasvalinnoissa noudatetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen asukasvalintaohjeistusta. Asuntojen vuokrausta ohjaavat sosiaaliset perusteet, joissa harjoitetaan sosiaalista neuvonta-, valistus- ja kasvatustyötä sekä järjestetään ohjattua vapaa-ajan toimintaa. Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla tarkoitusta välittömästi edistävillä toimintamuodoilla.

  Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan omassa toiminnassaan, kokonaan tai osittain omistamiensa yhtiöiden kautta taikka muiden yhteisöjen tai säätiöiden kanssa yhteistyössä.

  Säätiö voi harjoittaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi kiinteistöjen hallinnointia ja vuokraustoimintaa, jota säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi harjoitettava toiminta edellyttää. Säätiö voi harjoittaa asuintalojen yhteydessä olevien liike-, toimisto- ja pysäköintitilojen sekä asuinhuoneistojen vuokraustoimintaa.

  Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.

  Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja enintään kaksi (2) varajäsentä.

  Toimikausi alkaa valintaa koskevan kokouksen päättymisestä ja päättyy kahden vuoden kuluttua pidettävän valintakokouksen päättymiseen. Valintakokous on pidettävä viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

  Hallitus täydentää itse itsensä.

  Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

  Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kutsut hallituksen kokouksiin lähetetään jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta kirjeellä tai sähköisesti hallituksen jäsenen säätiölle antamaan osoitteeseen. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille lähetetään samalla tavalla.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla.

  Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheen­johtajan ääni.

  Vaalissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, vaali suoritetaan kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos äänet menevät tällöin tasan, vaali ratkaistaan arvalla.

  Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

  Hallitus voi asettaa säätiölle alaisenaan toimivan työvaliokunnan.

  Hallitus voi asettaa muitakin pysyviä tai tilapäisiä valiokuntia tai toimikuntia sekä määrätä niiden kokoonpanon ja tehtävät.

  Säätiöllä voi olla asiamies tai toimitusjohtaja ja toimitusjohtajalla voi olla sijainen.

  Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja yksin tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt yksin tai kaksi yhdessä.

  Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

  Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi.

  10 §

  Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti-­ ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

  11 §

  Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään neljä viidesosaa (4/5) hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

  12 §

  Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, käytetään säätiön varat sosiaalisen nuorisotyön hyväksi.

   

 • Henkilötietojen käsittely

  Nuorisosäätiö sr | Nuorisoasuntojen Isännöinti Oy kiinnittää erityistä huomiota yksityisyydensuojaan ja henkilötietojen asiamukaiseen käsittelyyn. Vuokrahakemuksen käsittelyn sekä sopimuksen- ja suhteen syntymisen ja ylläpitämisen edellytyksenä on että saamme tarvittavat henkilötiedot. Käsittelemme asukkaidemme henkilötietoja kiinteistöjen sähköisten lukoston sekä kameravalvonnan yhteydessä. Myös työ- ja yhteistyösopimuksen ja suhteen ylläpitämisen edellytys on että saamme tarvittavat henkilötiedot.

  Voit tarkistaa, miten käsittelemme henkilötietojasi, olet sitten hakijamme, asukkaamme, toimitilavuokralaisemme, työnhakijamme tai henkilökuntaamme.

  Rekisterinpitäjänä Nuorisosäätiö sr | Nuorisoasuntojen Isännöinti Oy käsittelee tietoja kaikkia soveltuvia kansainvälisiä tietosuojasäännöksiä sekä toimivaltaisten tietosuojaviranomaisten ohjeita ja päätöksiä noudattaen sekä noudattaen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa ja alan parhaita käytäntöjä.

  Tietosuojaselosteet

  - Asunnon hakijan ja asukkaiden henkilötietojen käsittely:
     Tietosuojaseloste

  - Kameravalvonnan tietosuojaseloste:
     Kameravalvonnan tietosuojaseloste

  - Sähköisen lukituksen tietosuojaseloste:
     Sähköisen lukituksen tietosuojaseloste

  - Yhteistyökumppanin tietosuojaseloste:
    Toimittajan tietosuojaseloste

  - Työntekijän ja harjoittelijan tietosuojaseloste
     Työntekijän tietosuojaseloste